Zorg

Ieder kind krijgt bij ons gerichte ondersteuning. Voor kinderen die zich anders ontwikkelen dan van hen verwacht wordt, bieden wij speciale ondersteuning. De extra aandacht en de extra ondersteuning die deze kinderen nodig hebben zal zoveel mogelijk op school gegeven worden, zodat hun ontwikkeling zonder onderbreking kan verlopen.

Observeren en tijdig ingrijpen

Wij gaan er vanuit dat kinderen onderling verschillen in aanleg, sociale vaardigheden, interesse en werktempo. De leerresultaten en de tijd die nodig is om de einddoelen te behalen, kan daarom ook variëren. Onze speciale aandacht gaat uit naar kinderen die op één of meerdere ontwikkelingsgebieden andere resultaten boeken dan het gemiddelde van de groep. Dit kunnen kinderen zijn die onder het gemiddelde scoren, maar ook kinderen die ruim boven het gemiddelde scoren. We proberen in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te onderkennen en actie te ondernemen.

Extra zorg                                           

De zorg op onze school is verdeeld over vijf niveaus:

  1. De leerkracht signaleert dat het kind behoefte heeft aan voor- of verlengde instructie en kleine aanpassingen in het standaard aanbod. De leerkracht biedt deze extra zorg zelf in de groep.
  2. De leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's en gaat in overleg met de ouders.
  3. Er is meer extra ondersteuning nodig dan de leekracht kan bieden. De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng zorgteam, observaties uitvoeren).
  4. a. Het inschakelen van externe expertise en/of het zorgteam van de school.

    b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk, aanmelden Zorg Advies Team).

  5. Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een andere speciale school voor basisonderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van Passend onderwijs dienen alle basisscholen een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. In dit profiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van onderwijsondersteuning aan leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het SOP. De SOP’s van alle scholen samen geven een beeld van het aanbod van onderwijsondersteuning in de regio. Het SOP van Basisschool Heilig Hart maakt deel uit van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO 30.02 Roosendaal-Moerdijk e.o.

Functies schoolondersteuningsprofiel

Het SOP ondersteunt in de eerste plaats het antwoord op de vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling.  Op basis van het profiel wordt in algemeenheid duidelijk wat de school wel of niet voor een kind kan betekenen. Het SOP is daarmee een middel  in de communicatie met ouders. Ten tweede ondersteunt het SOP het professionaliseringsbeleid van scholen. In dit document staat namelijk beschreven waar de school staat en wat de ontwikkelpunten zijn. Bovendien geeft het ook de ambities van de school weer als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden.

Passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt! www.oudersteunpunt-wbw.nl Kan je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail ons dan, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.