Handige info

Dagen

Unit 1 t/m 3

Maandag      

08.30 -  14.30 uur

Dinsdag

08.30 - 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 12.30 uur 

Donderdag

08.30 - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 - 14.30 uur 

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 14.30u is de school uit en kunt u uw kind op komen halen.

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf unit 1 zelfstandig naar binnen.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie23 juli t/m 4 september 2022

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

De Buiten Schoolse Opvang (BSO) wordt op onze school verzorgd door SportBSO In de Roos. Heeft u interesse dan kunt u contact met hen opnemen via email info@sportbsoinderoos.nl of tl.: 06- 54 68 09 43

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind. Als ouders en school samenwerken, bevorderen wij gezamenlijk de ontwikkeling en kansen van uw kind. Daarom zien wij ouderbetrokkenheid als een niet-vrijblijvende maar wel gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

De rol van de MR

De MR is een inspraakorgaan dat is samengesteld uit twee ouders en twee leden van het personeel. In de MR wordt gesproken over alles wat belangrijk is voor de school, zoals het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster en de schoolorganisatie. De MR heeft bij een aantal belangrijke besluiten het recht om advies te geven, bij andere onderdelen is zelfs instemming van de MR vereist. Er is een medezeggenschapsreglement, waarin de bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd. De MR kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan de school. Met de bevoegdheden die de MR heeft, zet zij zich in voor het belang van kinderen, ouders, en het personeel.

Wanneer benadert u ons?

De MR treedt niet op bij problemen tussen ouders en leerkrachten. Deze moet u met de leerkracht of met de directeur bespreken. Heeft u beleidszaken, algemene vragen, opmerkingen of voorstellen met betrekking tot de school? Dan kunt u wel bij ons terecht. Uiteraard wordt uw melding vertrouwelijk behandeld.

De huidige MR

Voorzitter

Rowenna Mouthaan

Secretaris

Claudia Bruys

Personeelslid

Leon Veeke

Personeelslid

Sabine Liebau

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De medezeggenschapsraden van de verschillende scholen van de stichting KPO werken samen in een GMR, die bovenschoolse aangelegenheden bespreekt. Onze school is daarin vertegenwoordigd door: Rowenna Mouthaan.

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op onze Oudervereniging (OV). Deze organiseert zelfstandig of in samenwerking met het team verschillende activiteiten.

Vergaderingen

De OV vergadert ongeveer zes keer per jaar, waarbij een vertegenwoordiger van het team aanwezig is. In oktober wordt er een algemene vergadering gehouden, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Dan wordt er verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. De samenstelling van de OV en de verkiezing van de leden gebeuren volgens de statuten.

Heeft u een vraag die specifiek over klasgebonden zaken gaat? Dan kunt u terecht bij de klassenouders van de betreffende groep. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om  festiviteiten en activiteiten op school op een leuke en goede manier te kunnen verzorgen vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is bedoeld voor  bijvoorbeeld een attentie op 5 december, traktaties, de kerstmaaltijd en het huren van een sportveld. 

De klassenouder, die elk jaar opnieuw aan het begin van het schooljaar gevraagd wordt, neemt bepaalde karweitjes uit handen van de leerkracht. Daarbij moet gedacht worden aan het regelen van hulp waarvoor ouders zich kunnen opgegeven, zoals het vervoer naar- of het begeleiden van activiteiten. Veel activiteiten kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende hulpouders, vandaar dat uw inzet zeer gewaardeerd wordt. Voor het assisteren bij activiteiten op school worden ouders uitgenodigd door de klassenouder of door de betreffende werkgroep om zich aan te melden. Hierbij kunt u denken aan de volgende activiteiten:

• handvaardigheid

• verkeersexamen

• sportdag, schoolreis

• diverse vieringen

• begeleiding excursies

• klein onderhoud aan de school, enz.

Kortom, er zijn tal van mogelijkheden om bij het onderwijs en de activiteiten van de kinderen betrokken te zijn, indien de ouders dat wensen. Ouders die leerlingen begeleiden zijn hier altijd voor verzekerd.

Daarnaast is er een aantal keer per jaar overleg tussen de klassenouders en de school. De onderwerpen die besproken worden zijn heel divers, zoals bijvoorbeeld veiligheid, het luizenprotocol en pestgedrag. De klassenouders dienen als klankbordgroep van de ouders.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur aan ons te melden. Dat kan telefonisch op nummer 0165 - 379441 of via een e-mailbericht aan: h.hart.wouw@kporoosendaal.nl  Vergeet u daarbij niet de reden van afwezigheid te vermelden?.

Wanneer wij geen bericht hebben ontvangen en uw kind verschijnt niet op school, zullen wij contact met u opnemen om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het telefoonnummer dat u aan ons heeft doorgegeven.

Door toenemend gebruik van ICT in het onderwijs wordt ook het zorgdragen voor privacy steeds belangrijker. De digitale leermiddelen en systemen verzamelen steeds meer leerlinggegevens die moeten worden beschermd. Daarnaast maakt ook de aanwezigheid van leerlingen op het internet en sociale media dat het thema privacy niet uit het onderwijs is weg te denken.

Stichting KPO Roosendaal heeft daarom de volgende acties ondernomen om dit te borgen in haar organisatie:

  • Er is een privacybeleid en privacyreglement opgesteld waarin alle zaken omtrent privacy worden benoemd en afspraken zijn vastgelegd.
  • Alle leveranciers van digitale leermiddelen en administratiesystemen zijn geïnventariseerd en met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd welke gegevens een leverancier vastlegt en worden afspraken gemaakt omtrent de privacy, beveiliging en toegang tot deze gegevens.
  • Eenmaal per jaar zullen alle afspraken en overeenkomsten omtrent privacy en beveiliging worden doorgelicht door een extern bureau.
  • Er is een protocol internet en sociale media opgesteld wat een leidraad is voor personeel en leerlingen in het gebruik van social media. Tevens wordt dit protocol als uitgangspunt gebruikt in de lessen over mediawijsheid.

Voor de documentatie omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.htm.

De klokkenluidersregeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De regeling heeft als uitgangspunt dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern gemeld dient te worden, opdat de organisatie in de gelegenheid wordt gesteld om adequaat hiermee om te gaan. Er zijn echter gevallen denkbaar dat in redelijkheid niet verwacht kan worden dat eerst de interne procedure doorlopen wordt. In dat geval kan direct melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

De klokkenluidersregeling is niet van toepassing als een ouder of leerkracht het niet eens is met een besluit of handeling waarbij het om het eigen belang van de ouder of leerkracht gaat. Als dat het geval is, moet de klachtenregeling gevolgd worden. We spreken van een (vermoeden van) ernstige misstand als het maatschappelijk belang geschaad dreigt te worden, bijvoorbeeld wanneer het om een strafbaar feit gaat, of om het handelen in strijd met wettelijke regels of het in gevaar brengen van de volksgezondheid of de veiligheid. De klokkenluidersregeling beschrijft hoe een ouder of personeelslid deze misstand kan melden op een manier die voorkomt dat hij nadeel ondervindt van de melding. De regeling geeft ook aan hoe er met de melding moet worden omgegaan. Centraal daarbij staat de vertrouwenspersoon integriteit. Bij deze niet aan KPO verbonden persoon wordt de melding gedaan. Hij kan de klokkenluider van advies dienen, beoordeelt of er onderzoek naar de misstand moet plaatsvinden en hoe dat zal gebeuren. Hierbij zorgt de vertrouwenspersoon integriteit ervoor, dat de identiteit van de melder (‘klokkenluider’) beschermd wordt. Dat doet hij in overleg met de klokkenluider. 

Voor de klokkenluidersregeling verwijzen we u naar https://www.kporoosendaal.nl

De contactgegevens voor de vertrouwenspersoon integriteit zijn:

Mr. drs. Peter J.M. van den Heuvel

Telefoon: 06 1148 1807

e-mail: boeheu@gmail.com